روزنامه‌های ورزشی هشتم دی ماه

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی ۸ دی به مسائل مختلف ورزشی به ویژه فوتبال اختصاص دارد.